Udruga izviđača
"Slavonski hrast"
Osijek
Scout Troop
"Quercus"
Osijek
Izbornik
Plan rada Udruge za 2020.
 
     
 
 
     
     
     
 
Udruga
 

Ustroj

 
 
 
 
 
     
 
 
 
Za članove
 
     
     
 
 
 
     
     
 
Linkovi
 
     
     
 
 
     
     
 
   
Zadnji put osvježeno: 10.2.2020.
webmaster:
broj posjeta:
 
 
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 


Plan aktivnosti za 2020.

Misija Udruge izviđača «SLAVONSKI HRAST», kao udruge-članice nacionalne izviđačke organizacije – Saveza izviđača Hrvatske i dijela Svjetskog skautskog pokreta (WOSM) je doprinositi odgoju i obrazovanju mladih kroz sustav vrijednosti koji se zasniva na Izviđačkom zavjetu i Izviđačkim zakonima, te u svom lokalnom okruženju pomoći u stvaranju boljeg svijeta u kojem će ljudi biti ispunjeni kao osobe i imati konstruktivnu ulogu u društvenim procesima.

Vizija Udruge izviđača «SLAVONSKI HRAST» je:
- postići kontinuitet svog djelovanja u provođenju programskih sadržaja izviđačkog pokreta i ostvarivanju njegovih ciljeva;
- širiti ideje, metode i programske sadržaje izviđačkog pokreta u lokalnom okruženju;
- okupljati što veći broj članova, aktivnih sudionika aktivnosti temeljenih na sadržajima izviđačkog pokreta;
- biti pouzdan partner lokalnoj zajednici, odgojno-obrazovnim ustanovama, roditeljima i svojim članovima.

Udruga izviđača „Slavonski hrast“ kao odgojno-obrazovne ciljeve postavlja rezultate koje dijete, kroz više područja osobnog razvoja, može dostići svladavanjem izviđačkog programa koji je predviđen za određenu dobnu skupinu članstva. Sve aktivnosti slijede isti odgojno-obrazovni put općenito postavljen u svjetskom skautskom pokretu, kako bi se osigurao stalan, postupan i lagan prijelaz iz jedne u drugu dobnu skupinu i ostvarilo usvajanje pozitivnih ljudskih osobina i razvoj svih osobnih potencijala djeteta.

Po preporuci Svjetskog skautskog pokreta (WOSM) u određivanju odgojno-obrazovnih ciljeva i načina njihovog ostvarenja, svaka nacionalna organizacija-članica, a slijedom toga i svaka izviđačka udruga, postavlja osnovne pravce njihovog ostvarenja u svim područjima osobnog razvoja djeteta.

U programskim aktivnostima Udruge izviđača „Slavonski hrast“, provođenjem programskih sadržaja s članovima ovih dobnih skupina, nastoji se dostići njihov:

• TJELESNI RAZVOJ - postajanje odgovornim za rast i djelovanje svog vlastitog tijela, kroz:
- svijest i spoznaju o vlastitom tjelesnom rastu,
- prepoznavanje svojih potreba,
- održavanje svog zdravlja i higijene,
- postizanje okretnosti i spretnosti.

• UMNI RAZVOJ - razvoj djetetovih sposobnosti mišljenja, inoviranja i upotrebljavanja informacije na individualan način kako bi se prilagodio novoj situaciji, kroz:
- prikupljanje informacija,
- procesiranje i analiziranje informacija i
- rješavanje problema;

• OSJEĆAJNI RAZVOJ - prepoznavanje vlastitih osjećaja i učenje njihovog izražavanja u svrhu postignuća i održavanja unutarnjeg stanja slobode, uravnoteženosti i emocionalne zrelosti, kroz:
- samospoznavanje i svjesnost o sebi,
- samoizražavanje i potvrđivanje,
- odgovornost i samokontrolu.

• DRUŠTVENI RAZVOJ - usvajanje koncepta međuovisnosti s drugima i razvijanje sposobnosti za suradnju i vođenje, kroz:
- suodnose i komuniciranje s drugima,
- suradnju i vođenje,
- solidarnost i služenje.

• DUHOVNI RAZVOJ - postizanje dubljeg znanja i razumijevanja duhovnog nasljeđa vlastitog društva, otkrivanjem duhovne stvarnosti koja daje smisao životu i vodi k zaključku o svakodnevnom životu pojedinca, istovremeno poštujući duhovni izbor drugih, kroz:
- poticanje dobrodušnosti,
- promišljanje prirode,
- promišljanje čuda i umnosti stvaranja,
- rad na unapređenju sebe i svijeta,
- promišljanje duhovnih vrijednosti.

• RAZVOJ KARAKTERA - prepoznavanje odgovornosti prema sebi i svom pravu na razvoj, učenje i rast u traženju sreće, poštivanje drugih, učenje vlastitog potvrđivanja, donošenja vlastitih odluka, postavljanje ciljeva i prepoznavanja neophodnih koraka ka njihovom dostizanju, kroz:
- stvaranje osobnog identiteta,
- razvijanje samostalnosti,
- poticanje posvećenosti i požrtvovnosti.

U ostvarivanju svih ovih područja osobnog razvoja djeteta, a prema postavljenim odgojno-obrazovnim ciljevima u Udruzi izviđača „Slavonski hrast“, programski sadržaji rada su utvrđeni kao:

• znanja koja treba usvojiti - (ZNATI),
• vještine koje treba razviti - (ČINITI),
• stavovi koje treba izgraditi - (BITI) i
• interes i motivi koje treba pobuditi - (HTJETI).

U aktivnostima koje će se provoditi tijekom 2020. godine prioritet trebaju imati:

A. Nastavak djelovanja na planu edukacije voditelja

Sudjelovanje voditelja i kandidata za voditelje na svim tečajevima za koje se ocijeni da bi mogli biti korisni za njihov stručni napredak i kontinuitet rada.
Udruga se treba angažirati i oko organiziranja odgovarajućih tečajeva na lokalnoj (regionalnoj) razini.

B. Podrška djelovanju i razvitku Saveza izviđača Osječko-baranjske županije

Udruga treba dati svoj maksimalni doprinos djelovanju i razvitku Saveza izviđača OBŽ na način da bude inicijator i/ili organizator zajedničkih aktivnosti izviđačkih udruga s područja OBŽ. Pored toga, udruga bi se trebala angažirati na pokretanju aktivnosti u sredinama gdje još uvijek ne djeluju izviđačke udruge.

C. Provođenje aktivnosti usmjerenih na proširenje suradnje s izviđačkim udrugama u RH i zemljama u susjedstvu

Potrebno je osigurati uvjete za sudjelovanje članova udruge u aktivnostima izviđačkih udruga u zemlji i inozemstvu. Međusobni susreti, druženja, natjecanja i razmjena iskustava biti će značajan doprinos unapređenju rada udruge, ali i stimulans i izazov za voditelje.

D. Suradnja s lokalnom zajednicom

Kontinuirana suradnja s lokalnom ( i regionalnom) zajednicom treba, pored našeg društveno korisnog doprinosa, doprinijeti boljoj prepoznatljivosti udruge u javnosti i boljem vrednovanju programskih sadržaja i postignuća. Pozitivna prepoznatljivost svakako će doprinijeti lakšem i značajnijem osiguravanju uvjeta za djelovanje udruge.

E. Osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za djelovanje udruge

Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje udruge moguće je jedino putem projektnog financiranja što znači da je potrebno pripremati projektne prijedloge i javljati se na natječaje koje raspisuju jedinice lokalne i regionalne uprave, te tvrtke iz javnog i realnog sektora. Svaki projektni prijedlog ne daje jamstvo da će biti i prihvaćen iz čega slijedi zaključak da se pri izboru programskih sadržaja mora voditi računa o tome da to budu onu sadržaji izviđačkog programa koji okupljaju i djecu koja nisu članovi udruge, te sadržaji koji doprinose boljitku šire zajednice.

F. Kadrovsko ekipiranje temeljnih radnih skupina, jata poletaraca i patrola izviđača

Potrebno je u što kraćem roku utvrditi zaduženja i dužnosti, te spremnost mlađih voditelja i brđana za preuzimanje brige oko formiranja i vođenja temeljnih radnih skupina, jata poletaraca i patrola izviđača.

G. Organizacijsko sređivanje družina i udruge kao cjeline

Nastavno na točku F, potrebno je do početka školske (izviđačke radne) godine 2020/21 provesti slijedeće:
- oformiti, pokrenuti i stabilizirati rad tri družine, i to: družinu poletaraca u Osijeku, družinu izviđača u Osijeku, i družinu poletaraca i izviđača u Bilju;
- unutar družina formirati najmanje: dva jata (družina poletaraca); dvije patrole (družina izviđača); jedno jato i jednu patrolu (družina u Bilju);
- družine treba strukturirati u skladu s utvrđenim Osnovama za rad pojedinih kategorija članova koje je donio SIH (temeljne radne skupine- starješina – vođa – uprava).

H. Kontinuirana provedba programskih aktivnosti

Potrebno je osigurati kontinuitet provedbe programskih aktivnosti pri čemu treba posebnu pozornost obratiti na:
- raznolikost i atraktivnost sadržaja i oblika rada;
- postupno uvođenje programskih sadržaja po IPI programu;
- termine i dinamiku (prilagoditi interesima članova i mogućnostima voditelja);
- veću zastupljenost aktivnosti u prirodi i izvan gradskog područja;
- provedbu sadržaja koji imaju natjecateljski karakter, vodeći računa i sklonostima i psihofizičkim sposobnostima svakog pojedinog člana;
- potrebu priznavanja stupnjeva znanja i vještina/vještarstava kad god članovi za to ostvare minimalne uvjete;
- stalno poticanje članova u njihovim aktivnostima i izgradnji odnosa razumijevanja, tolerancije, međusobne suradnje i uzajamne pomoći;
- sprečavanje pojava neprimjerenog ponašanja i vršnjačkog nasilja.

I. Pokretanje aktivnosti s ciljem uspostave Izviđačkog centra u Podolju

U svrhu pokretanja aktivnosti s ciljem uspostave Izviđačkog centra potrebno je:
- opisati i razraditi programske sadržaje koji bi se tom prostoru organizirali i provodili;
- ukazati na mogućnost i potrebu da programski sadržaji u tom prostoru budu dostupni i djeci koja nisu članovi udruge;
- utvrditi idejno rješenje namjene prostora i postojećih objekata;
- utvrditi idejno rješenje dopune prostora novim objektima;

- zatražiti stručnu pomoć (besplatnu ili uz naknadu) za snimanje postojećeg stanja i preporuke za sanaciju postojećeg stanja;
- izraditi inicijalni materijal – dokumentaciju za pokretanje prikupljanja sredstava;
- zatražiti stručnu pomoć (besplatnu ili uz naknadu) za pripremu i izradu projektnog prijedloga s kojim bi se moglo pristupiti prikupljanju potrebnih financijskih sredstava.


Godišnji plan aktivnosti biti će dopunjavan u skladu s projektnim prijedlozima - projektima koji budu prihvaćeni i ugovoreni tijekom godine.

Prijedlog godišnjeg plana rada zajedno s kalendarom aktivnosti, daje osnovne smjernice i vremenski okvir s prijedlog termina za provođenje pojedinih aktivnosti. Tijekom godine Uprava udruge će usklađivati plan rada s konkretnim uvjetima i mogućnostima.


Osijek, 13. veljače 2020. godine.

Detaljni plan rada za 2020. u .pdf formatu mozete ovdje preuzeti

 

 

Mjesec

 

 

Datum

 

S a d r ž a j -  o p i s

 

Organizator

(odgovorna osoba)

 

 

Sudionici

 

Napomena

 

 

 

 

 

 

SIJEČANJ

 

 

 

REDOVNE JATNE I PATROLNE AKTIVNOSTI Voditelji družine/sekcija, vođe jata i patrola Članovi udruge Osijek, Bilje      
         

 

 

 

 

 

 

 

 

VELJAČA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         

 

 

 

OŽUJAK

 

         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVANJ

 

 

 

 

 

 

 

         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

SVIBANJ

 

         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

LIPANJ

         
         
         
         

 

 

 SRPANJ

KOLOVOZ

         
         
         
         
         

 

 

RUJAN

 

         
         
         
         

 

 

 

 

LISTOPAD

 

         
       
       
       
       

 

 

 

 

STUDENI

 

         
       
       

 

 

 

 

PROSINAC

 

         
       
       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sponzor web stranica:
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Pišite nam!
E-mail:
Adresa:
Ured: Kaštelanska 42b
Crkvena 95 b
31000 Osijek