Udruga izviđača
"Slavonski hrast"
Osijek
Scout Troop
"Quercus"
Osijek
Izbornik
Statut
 
     
 
 
     
     
     
 
Udruga
 

Ustroj

 
 
 
 
 
     
 
 
 
Za članove
 
     
     
 
 
 
     
     
 
Linkovi
 
     
     
 
 
     
     
 
   
Zadnji put osvježeno: 20.10.2008.
webmaster:
broj posjeta:
 
 
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Temeljem članka 18. stavak 1. Zakona o udrugama (Narodne novine RH br.74/14) Skupština udruge izviđača «Slavonski hrast» iz Osijeka, na svojoj sjednici održanoj 20. prosinca 2014. godine donijela je
 
S T A T U T
UDRUGE UZVIĐAČA «SLAVONSKI HRAST»
 
I. PREDMET

Članak 1.

1.1. Statutom Udruge uređuju se sva pitanja bitna za djelovanje Udruge sukladno odredbama članka 13. Zakona o udrugama.


II. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 2.

2.1. Naziv Udruge glasi: UDRUGA IZVIĐAČA „SLAVONSKI HRAST“.
2.2. Skraćeni naziv Udruge glasi: UI „SLAVONSKI HRAST“
2.3. Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: THE SCOUT GROUP „QUERCUS“.

Članak 3.

3.1. Sjedište Udruge je u Osijeku, Crkvena 95-b.
3.2. Odluku o promjeni sjedišta Udruge donosi Skupština.


III. ZASTUPANJE

Članak 4.

4.1. Udrugu u pravnom prometu zastupa predsjednik.
4.2. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.
4.3. Osobe ovlaštene za zastupanje dužne su Udrugu zastupati u skladu odredbama ovog
Statuta i drugih općih akata Udruge.

Članak 5.

5.1. Osoba ovlaštena za zastupanje:
- odgovara za zakonitost djelovanja Udruge;
- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge;
- saziva sjednice Skupštine udruge;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonskim propisima, Statutom i aktima Udruge.


IV. PEČAT I ŽIG UDRUGE

Članak 6.

6.1. Pečat Udruge ima oblik kružnice, promjera 30 mm, sa znakom Udruge u sredini i oko njega natpisom: UDRUGA IZVIĐAČA ”SLAVONSKI HRAST” OSIJEK. Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti te financijska i druga dokumentacija.
6.2. Udruga može imati više pečata o čemu odluku donosi uprava Udruge. U slučaju da se koristi više pečata isti moraju biti na odgovarajući način označeni.
6.3. Žig Udruge je ima oblik kružnice, promjera 45 mm sa znakom Udruge u sredini i oko njega natpisom: UDRUGA IZVIĐAČA „SLAVONSKI HRAST“ OSIJEK. Žigom Udruge ovjeravaju se svečane isprave Udruge.


V. ZNAK I ZASTAVA UDRUGE

Članak 7.

7.1. Znak Udruge je okrugao sa stiliziranim oblicima osječkog pješačkog mosta i vizure grada u pozadini, na svijetloplavoj podlozi. U gornjem djelu nalaze se dva lista hrasta u zelenoj boji i dva ploda hrasta – žira u smeđoj boji. Znak je obrubljen trostrukim pleterom u žutoj boji.
7.2. Udruga ima svoju zastavu. Zastava Udruge je pravokutnog oblika, veličine 160 x 80 cm, plave boje, obrubljena zlatno-žutim resama, sa znakom Udruge u sredini zastave.


VI. PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 8.

8.1. Udruga djeluje na području Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.


VII. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I NAČELA DJELOVANJA UDRUGE

Članak 9.

9.1. Udruga je dragovoljna, nepolitička, samostalna udruga za odgoj i izvaninstitucionalnu naobrazbu djece i mladeži, otvorena za sve bez obzira na podrijetlo, rasu i vjeru svojih članova, koja svojim djelovanjem teži postizanju cilja Udruge, provodeći načela i metodu izviđačkog pokreta.
9.2. Područje djelovanja Udruge je rad s djecom i mladima.
9.3. Cilj Udruge je da okupljanjem djece i mladeži pridonosi njihovom razvoju na dostizanju punih fizičkih, umnih, društvenih i duhovnih potencijala, kao pojedinca, kao odgovornih građana i kao članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice.

Članak 10.

10.1. Temeljna načela izviđačkog pokreta su:
- lojalnost prema domovini, usklađena s promicanjem lokalnog, nacionalnog i
međunarodnog mira, razumijevanja i suradnje; sudjelovanje u razvoju društva, uz
priznavanje i poštivanje dostojanstva drugog čovjeka i integriteta svijeta prirode;
- privrženost duhovnim načelima, poštivanje religije koja ih izražava i prihvaćanje obveza koje
iz toga proizlaze;
- prihvaćanje Obećanja i Zakona poletaraca, odnosno Zavjeta i Zakona izviđača,
- odgovornost člana za osobni razvoj.

Članak 11.

11.1. Cilj i načela ostvaruju se primjenom izviđačke metode koja je izražena:
- sustavom postupnog stjecanja znanja, vještina, sposobnosti i stavova;
- primjenom Zavjeta i Zakona izviđača, ili Obećanja i Zakona poletaraca, ovisno o životnoj
dobi odnosno kategoriji članova;
- učenjem kroz rad u malim skupinama, uz pomoć starijih;
- poticajnim programima različitih aktivnosti utemeljenih na interesima sudionika,
uključujući igre, korisne vještine i služenje zajednici, boraveći uglavnom u prirodi poštujući
pri tome sve standarde njezina očuvanja i zaštite.
11.2. U Udruzi se djeca i mladež odgajaju i obrazuju sukladno navedenim ciljevima, i to ostvarivanjem različitih aktivnosti i poticajnih programa, uz pomoć i suradnju odraslih članova Udruge, roditelja, kao i državnih, društvenih, vjerskih, gospodarstvenih i drugih ustanova, institucija i subjekata.
11.3. Programi rada zasnovani su na razvijanju odgovornog položaja svakog člana kao osobe u društvenoj zajednici, na aktivnom odnosu prema prirodi i njenom očuvanju, te odgoju za mir, nenasilje i prijateljstvo među narodima.
11.4. Programi se ostvaruju kroz različite oblike rada s osobitim naglaskom na igru, praktičan rad i stjecanje iskustva, njegujući volonterski rad odraslih i suradnju s drugim izviđačkim udrugama u zemlji i inozemstvu.


VIII. DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI UDRUGE

Članak 12.

12.1. Udruga, širokom ponudom aktivnosti utemeljenih na interesima i potrebama djece i mladeži, povezuju izviđačka načela i izviđačku metodu s programskim sadržajima koji su posebno karakteristični za izviđače i čine ih prepoznatljivima u odnosu na ostale udruge djece i mladeži.
12.2. Za ostvarivanje ciljeva radi kojih je osnovana, Udruga obavlja slijedeće djelatnosti:
- organiziranje i provedba programskih sadržaja izviđačkog pokreta za djecu i mladež;
- organiziranje i provedba jednodnevnih i višednevnih aktivnosti u prirodi, za djecu i mladež;
- edukacija i osposobljavanje volontera za potrebe vođenja aktivnosti i ostvarivanja
programskih sadržaja;
- organiziranje i provedba programskih sadržaja usmjerenih na opće dobro kao što su:
humanitarne aktivnosti, zaštita okoliša, prevencija ovisnosti, prevencija nasilnog ponašanja i
drugi programi od javnog interesa;
- organiziranje i provedba edukacije djece i mladeži u području općih demokratskih i
građanskih vrijednosti;
- organiziranje i provođenje aktivnosti usmjerenih na promociju, rast i razvitak izviđačkog
pokreta;
- zagovaranje prava djece i mladih;
- organiziranje i provođenje nakladničke djelatnosti usmjerene na promociju izviđačkog
pokreta;
- organiziranje i provođenje potpore osnivanju novih izviđačkih udruga;
- organiziranje i provođenje aktivnosti za potencijalne nove članove, voditelje i volontere;
- organiziranje i provođenje suradnje s drugim udrugama, organizacijama i institucijama
civilnog društva;
- organiziranje i provođenje suradnje s odgojno-obrazovnim ustanovama i institucijama;
- organiziranje i provođenje suradnje s tijelima i institucijama državne vlasti;
- organiziranje i provođenje suradnje s javnim i privatnim trgovačkim društvima;
- prikupljanje sredstava potrebnih za provođenje aktivnosti i ostvarivanje programskih
sadržaja;
- ostale dopuštene aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva radi kojih je Udruga osnovana.

Članak 13.

13.1. Udruga može, radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih aktivnosti i ciljeva, neposredno obavljati gospodarske djelatnosti u skladu s važećim zakonskim propisima, i to:
- prodaja vlastitih proizvoda;
- izdavačka djelatnost;
- organizacija radionica, seminara i tečajeva.
13.2. Ukoliko u obavljanju svojih djelatnosti Udruga ostvari financijsku dobit, ista se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge sukladno ciljevima utvrđenim ovim Statutom.
13.3. Udruga može radi ostvarivanja ciljeva, zadataka i programskih sadržaja utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa zakonskim propisima, osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti. Odluku o osnivanju trgovačkog društva donosi Skupština udruge.


IX. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 14.

14.1. Rad Udruge je javan.
14.2. Javnost djelovanja Udruge osigurava se pravodobnim, vjerodostojnim i istinitim obavještavanjem članova o svim odlukama tijela Udruge i drugim važnim pitanjima iz djelovanja Udruge.
14.3. Svi članovi imaju pravo sudjelovati u radu Udruge sukladno odredbama ovog Statuta i Zakona o udrugama.
14.4. Svi članovi imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i akte koje ta tijela donose.
14.5. Javnost djelovanja postiže se otvorenošću sastanaka tijela Udruge i objavljivanjem temeljnih stavova i podataka o radu na mrežnim stranicama Udruge.
14.6. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se i kroz suradnju sa sredstvima javnog priopćavanja putem tiskanih i/ili elektronskih medija.

Članak 15.

15.1. Sjednice tijela Udruge ne mogu se zatvoriti za javnost, osim u iznimnim slučajevima:
- radi zaštite interesa maloljetnih osoba i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika utvrđeno
odredbama važećih zakonskih propisa;
- radi opasnosti od narušavanja javnog reda i mira,
- radi ograničenog prostora u kojem se sjednica tijela održava.


X. ČLANOVI UDRUGE

Članak 16.

16.1. Članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja prihvaća ovaj Statut i načela izviđačkog pokreta.
16.2. Članovi se dijele prema životnoj dobi i spolu na dobne skupine:
- djeca uzrasta učenika nižih razreda osnovne škole, 6-10 godina starosti;
- djeca uzrasta učenika viših razreda osnovne škole, 11-15 godina starosti;
- djeca i mladež uzrasta učenika srednjih škola, 16-18 godina starosti;
- punoljetni mlađi članovi, 18 - 29 godina starosti;
- punoljetni članovi stariji od 30 godina.
16.3. Maloljetni članovi Udruge bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću ne mogu biti birani u tijela udruge.
16.4. Aktivnosti s članovima, Udruga organizira u malim radno-odgojnim skupinama, a sadržaji rada ostvaruju se postupno, omogućavajući članstvu da u svakoj dobnoj skupini ostvaruju napredovanje u više programom utvrđenih razina.
16.5. Djeca i mladež u pripremnom razdoblju članstva u Udruzi upoznaju njezino ustrojstvo, obilježja i način rada, a osobito Zavjet izviđača, odnosno Obećanje poletaraca, te Zakone izviđača, odnosno Zakone poletaraca, kao praktičan izraz izviđačkih načela.

Članak 17.

17.1. Članstvo u Udruzi je dragovoljno i započinje upisom i aktivnim uključivanjem u rad jedne odgojno - radne skupine Udruge.
17.2. Fizička osoba koja želi postati članom Udruge popunjava i potpisuje pristupnicu s osobnim podacima i izjavom o dragovoljnom pristupanju u članstvo. Za maloljetne osobe potrebno je za pristupanje članstvu prethodno osigurati pismenu suglasnost roditelja ili skrbnika.
17.3. Pristupnice članova pismene suglasnosti roditelja iz stavka 2 ovog članka čuvaju se u arhivi Udruge i dio su registra članova.

Članak 18.

18.1. U Udruzi se vodi popis, odnosno registar članova.
18.2. Registar članova Udruge podrazumijeva minimalno sadržaj propisan Zakonom o udrugama i važećim podzakonskim aktima. Odlukom Skupštine i/ili Uprave udruge registar članova može sadržavati i druge relevantne podatke o članovima Udruge.
18.3. Podaci prikupljeni u registru članova podliježu postupanju u skladu sa zakonskim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
18.4. Registar članova Udruge vodi se u elektronskom obliku uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite podataka.
18.5. Za vođenje registra članova odgovoran je tajnik Udruge.

Članak 19.

19.1. Prava i dužnosti člana Udruge su:
- sudjelovati u aktivnostima i ostvarivanju programa rada Udruge;
- ovisno o uzrastu, birati i biti birani u tijela Udruge;
- ovisno o uzrastu, sudjelovati u predlaganju i donošenju odluka i stavova Udruge, poštujući
demokratski način rasprave i odlučivanja;
- savjesno i racionalno rabiti sredstva Udruge,
- koristiti povlastice koje proizlaze slijedom članstva u Udruzi;
- redovito plaćati članarinu.

Članak 20.

20.1. Iznos članarine svake godine utvrđuje Skupština udruge.
20.2. Odluku o načinu i dinamici uplate članarine donosi Uprava udruge.

Članak 21.

21.1. Članstvo u Udruzi prestaje istupanjem, brisanjem u slučaju neaktivnosti, isključivanjem kao stegovnom mjerom ili smrću.
21.2. Član može biti izbrisan iz registra članova i u slučaju da ne podmiri obvezu članarine do dana 30. lipnja tekuće godine.
21.3. Odluku o brisanju ili isključenju donosi Uprava udruge većinom glasova svojih članova.
21.4. Protiv odluke o isključenju isključeni član ima pravo prigovora Skupštini u roku od 15 dana. Odluku o prigovoru o isključenju ili brisanju Skupština donosi u najkraćem mogućem roku. Odluka Skupštine udruge je konačna.

Članak 22.

22.1. Član Udruge, može za svoju aktivnost u udruzi, zajednici udruga izviđača ili u tijelima nacionalne organizacije biti pohvaljen, nagrađen i odlikovan priznanjima i odlikovanjima, sukladno odredbama općih akata o priznanjima i odlikovanjima.

Članak 23.

23.1. Ukoliko član Udruge naruši ugled i dostojanstvo Udruge, ogriješi se o Obećanje i Zakone poletaraca, odnosno Zavjet i Zakone izviđača, ili grubo povrijedi odredbe ovog Statuta, protiv njega će se izreći stegovna mjera.
23.2. Stegovnu mjeru izriče Uprava udruge, sukladno odredbama općeg akta o stegovnim mjerama.
23.3. Protiv odluke o stegovnoj mjeri član ima pravo prigovora Skupštini u roku od 15 dana. O prigovoru na izrečenu stegovnu mjeru Skupština treba odlučiti u najkraćem mogućem roku. Odluka Skupštine udruge je konačna.


XI. USTROJSTVO UDRUGE

Članak 24.

24.1. Članovi Udruge organiziraju se prema životnoj dobi i interesu u ustrojstvene oblike, odnosno odgojno-radne skupine u kojima organiziraju aktivnosti, provode program i ostvaruju prava i dužnosti.
24.2. Više ustrojstvenih oblika, sukladno odredbama Zakona o udrugama, može imati status podružnice Udruge.

Članak 25.

25.1. Ustrojstveni oblici Udruge mogu utvrđivati pravila svog organiziranja i djelovanja.
25.2. Pravila ustrojstvenih oblika Udruge ne mogu biti u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.


XII. TIJELA UDRUGE

Članak 26.

26.1. Tijela Udruge su: Skupština, predsjednik, Uprava udruge i Nadzorni odbor.
26.2. Udruga može imati i Savjet udruge.

Članak 27.

27.1. Skupština udruge je najviše tijelo Udruge.
27.2. Skupštinu čine svi članovi Udruge s poslovnom sposobnošću.
27.3. Skupštinu saziva i vodi predsjednik Udruge. U vođenju sjednice pomažu mu još dva člana
radnog predsjedništva koji se biraju na samoj sjednici.
27.4. Skupština donosi punovažne odluke, ako je nazočno više od polovice članova Skupštine, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova. Ukoliko Skupština u zakazano vrijeme zasjedanja nema kvorum, ona može početi s radom i donositi pravovaljane odluke nakon 15 minuta čekanja pozvanih članova, pod uvjetom da je nazočna najmanje trećina članova Skupštine.
27.5. U slučaju da je spriječen prisustvovati sjednici, član Skupštine može dati pisanu punomoć drugom članu Skupštine da ga zastupa na sjednici i sudjeluje u donošenju odluka.
27.6. Tijek rada zasjedanja Skupštine može se urediti se posebnim aktom, poslovnikom.
27.7. O tijeku i sadržaju rada sjednice Skupštine vodi se odgovarajući zapisnik.
27.8. Redovna sjednica Skupštine se održava najmanje jedanput godišnje.
27.9. Skupština odlučuje o sljedećim pitanjima:
- donosi, dopunjuje i mijenja Statut udruge,
- razmatra i usvaja izvještaj o radu Udruge, izvještaj Uprave, izvještaj o radu Nadzornog odbora
te izvršenje proračuna,
- donosi Plan rada i Financijski proračun udruge,
- odlučuje o udruživanju u zajednice udruga i odnosima s drugim udrugama;
- bira i opoziva predsjednika, dopredsjednike i načelnika Udruge i ostale članove
tijela Udruge;
- bira predstavnike u tijela zajednica udruga u koje se udružuje;
- dodjeljuje nagrade, priznanja i pohvale;
- razmatra i donosi konačne odluke o stegovnim mjerama;
- odlučuje o kupovini i prodaji nekretnina i dugotrajne imovine Udruge;
- odlučuje o provođenju oblika gospodarske djelatnosti Udruge;
- donosi odluku o prestanku rada Udruge i raspodjeli imovine.
27.10. Izborna sjednica Skupštine održava se svake druge godine.
27.11. Izvanredna sjednica Skupštine saziva se prema potrebi.
27.12. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Skupštine udruge. U svom zahtjevu su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvati će je predlagatelj. Poziv za ovako sazvanu izvanrednu sjednicu treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice.
27.13. U slučaju da je predsjedniku udruge istekao mandat, sjednicu Skupštine mogu sazvati:
- Predsjednik Udruge;
- Uprava Udruge;
- Nadzorni odbor; ili
- najmanje jedna trećina članova Skupštine udruge.

Članak 28.

28.1. Predsjednik Udruge upravlja radom Udruge.
28.2. Predsjednik Udruge skrbi o odgojnom i društvenom djelovanju Udruge i poštivanju Statuta i drugih akata Udruge.
28.3. Predsjednika Udruge je za svoj rad odgovoran Skupštini udruge.
28.4. Predsjednik Udruge zastupa i predstavlja Udrugu.
28.5. Predsjednik u slučaju hitnosti donosi odluke iz nadležnosti Skupštine i Uprave udruge, koje su izvršne do prve sjednice nadležnog tijela, te obustavlja odluke koje su suprotne zakonskim propisima, ovom Statutu, i/ili ciljevima, načelima i programu Udruge.
28.6. Predsjednika u odsutnosti zamjenjuje jedan od dopredsjednika ili načelnik Udruge, a predsjednik može dio svojih obveza i ovlasti prenijeti i na druge članove Uprave udruge.
Članak 29.

29.1. Načelnik udruge operativno rukovodi aktivnostima Udruge i usklađuje djelovanje odgojno - radnih skupina u sastavu Udruge.

Članak 30.

30.1. Upravu udruge, kao izvršno tijelo, čine predsjednik, dopredsjednici, načelnik i do 5 članova izabranih na sjednici Skupštine udruge koji imaju različita zaduženja i/ili obnašaju različite dužnosti.
30.2. Članovi Uprave mogu biti samo članovi Udruge s poslovnom sposobnošću.
30.3. Uprava udruge rukovodi Udrugom između dvije sjednice Skupštine i odgovara Skupštini za svoj rad. Uprava radi na sjednicama koje saziva i vodi načelnik ili predsjednik Udruge.
30.4. Uprava donosi punovažne odluke natpolovičnom većinom svih svojih članova.
30.5. Uprava obavlja sljedeće poslove:
- osigurava uvjete za stalan i samostalan rad Udruge;
- operativno rukovodi aktivnostima Udruge;
- razrađuje, provodi i izvršava zaključke Skupštine udruge;
- predlaže Skupštini udruge opće akte, planove i izvještaje.
30.6. Rad Uprave udruge može se urediti posebnim općim aktom, poslovnikom.

Članak 31.

31.1. Članovi Udruge nadziru njezin rad putem izabranog tijela, Nadzornog odbora.
31.2. Nadzorni odbor ima 3 člana, koji između sebe biraju predsjednika.
31.3. Nadzorni odbor bira Skupština i za svoj rad odgovoran je Skupštini udruge. Izabrani članovi Nadzornog odbora ne mogu istodobno biti i članovi drugih izvršnih tijela Udruge.
31.4. Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:
- kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Udruge;
- nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza;
- kontrolira materijalno i financijsko poslovanje Udruge;
- o svojim nalazima upoznaje predsjednika, Upravu i Skupštinu udruge;
- podnosi Skupštini udruge izvješće o svom radu i nalazima.
31.5. Sjednicu Nadzornog odbora saziva i vodi predsjednik Nadzornog odbora, prema potrebi s tim da se mora sastati najmanje jednom godišnje, najkasnije uoči zasjedanja Skupštine udruge.

Članak 32.

32.1. Savjet udruge osim izabranih članova iz redova Udruge čine predstavnici lokalne zajednice, škola koje pohađaju članovi Udruge te roditelji članova Udruge, ukupno do 20 članova.
32.2. Savjet udruge prati i pomaže ostvarivanje programa i plana rada, vodi brigu o afirmaciji Udruge u sredini u kojoj djeluje.
32.3. Savjet udruge nema operativnu ulogu već je podrška aktivnostima i način da se uz Udrugu veže što više odraslih osoba, neovisno da li su članovi Udruge ili ne.


XIII. PROVOĐENJE IZBORA U UDRUZI I TRAJANJE MANDATA

Članak 33.

33.1. Izbori se u Udruzi obavljaju, u pravilu javnim glasovanjem, a izabran je kandidat koji dobije natpolovični broj glasova nazočnih članova.
33.2. Ukoliko je pri izboru dužnosnika ili člana tijela Udruge broj kandidata veći od dva, a niti jedan od kandidata ne dobije natpolovičnu većinu, glasovanje se ponavlja s time da na listi ostaju dva kandidata s najviše dobivenih glasova. Izabranim se smatra kandidat koji je u drugom krugu glasovanja dobio više od polovine glasova prisutnih članova.
33.3. Skupština, iznimno, može provesti izbore i tajnim glasovanjem ukoliko takav prijedlog prihvati većina članova koji su nazočni sjednici.

Članak 34.

34.1. Mandat člana tijela Udruge traje dvije godine od dana njegova izbora, bez ograničavanja broja mandata.
34.2. Trajanje mandata, utvrđeno ovim Statutom, može prestati i prije isteka utvrđenog vremena i to: ostavkom, prestankom članstva u Udruzi ili zbog nedovoljne aktivnosti, odnosno neobavljanja dužnosti u interesu Udruge.
34.3. Uprava udruge i/ili njezini članovi mogu biti opozvani:
- ukoliko nepravilnim ili nesavjesnim radom čine krivično djelo, privredni prijestup ili prekršaj;
- ukoliko su neaktivni u radu tijela u koje su izabrani;
- ukoliko svojim ponašanjem narušavaju dobre međusobne odnose članova ili svojim
ponašanjem narušavaju ugled Udruge.
34.4. Odluku o prestanku mandata pojedinog člana zbog evidentne neaktivnosti, odnosno neobavljanja dužnosti u interesu Udruge, na prijedlog Uprave, donosi Skupština udruge.
34.5. Odluku o prestanku mandata Uprave zbog razloga navedenih u stavku 3. ovog članka, na prijedlog predsjednika ili Nadzornog odbora, donosi Skupština udruge.

Članak 35.

35.1.Tijela udruge mogu se tijekom svog mandata kooptiranjem popunjavati do jedne trećine svog sastava.


XIV. FINANCIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 36.

36.1. Financijsko i materijalno poslovanje Udruge vodi se temeljem proračuna plana prihoda i rashoda, a sukladno zakonskim propisima.
36.2. Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća u skladu s važećim zakonskim propisima koji uređuju način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
36.3. Raspodjela i korištenje sredstava obavlja se proračunom, a u skladu s planom i programom rada Udruge.
36.4. Tijekom poslovne godine proračun Udruge može se usklađivati s tekućim prilivom sredstava, visinom i dinamikom ostvarenja rashoda. Usklađivanje proračuna provodi Uprava udruge.
36.5. Imovinu Udruge čine novčana sredstva, vrijednosni papiri, pokretnine i nekretnine, te prava i obveze.
36.6. Udruga može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu. Odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu ili fizičku osobu pokretne i nepokretne imovine donosi Skupština udruge. Odluku o davanju u zakup pokretne i nepokretne imovine donosi Uprava udruge.
36.7. Izvori prihoda udruge su:
- članarina;
- donacije;
- dotacije;

- prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti.
36.8. Naredbodavac za izvršenje proračuna je predsjednik Udruge.


XV. UDRUŽIVANJE U ZAJEDNICE I SAVEZE

Članak 37.

37.1. Udruga se može udružiti u saveze ili zajednice udruga i druge oblike udruživanja i učlanjivati se u međunarodne organizacije.
37.2. Odluku o udruživanju ili učlanjivanju, odnosno istupanju donosi Skupština udruge.


XVI. PRESTANAK DJELOVANJA UDRUGE

Članak 38.

38.1. Udruga može prestati djelovati iz razloga utvrđenih odredbama Zakona o udrugama ili odlukom Skupštine udruge, usvojenom od strane tri četvrtine članova Udruge.
38.2. U slučaju prestanka djelovanja Udruge njezina se imovina, nakon ispunjenja zakonskih i ugovornih obveza prenosi na Grad Osijek.

Članak 39.

39.1. Postupak vezan uz prestanak djelovanja Udruge provodi likvidator Udruge.
39.2. Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština na prijedlog Uprave udruge.
39.3. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka i brisanja Udruge iz Registra.
39.4. Likvidator mora raspolagati odgovarajućim stručnim, financijskim i pravnim, znanjem kako bi mogao voditi brigu o provođenju postupka prestanka djelovanja i raspodjele imovine Udruge.
39.5. Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge.
39.6. Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge.
39.7. Visinu naknade iz prethodnog stavka određuje Skupština prilikom pokretanja postupka prestanka djelovanja Udruge.

Članak 40.

40.1. Nad Udrugom se može provesti i skraćeni postupak za prestanak djelovanja udruge, sukladno odredbama članka 51. Zakona o udrugama.


XVII. STATUSNE PROMJENE

Članak 41.

41.1. O statusnim promjenama Udruge odlučuje Skupština većinom od tri četvrtine članova Udruge.
41.2. Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat.

XVIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 42.

42.1. Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u okviru djelovanja Udruge, članovi su obvezni riješiti mirnim putem uz arbitražu Uprave i/ili Nadzornog odbora Udruge.
42.2. O rješavanju eventualnih sporova navedenih u stavku 1. ovog članka nadležno tijelo sastavlja odgovarajući zapisnik.


XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

43.1. Ovaj Statut, kao i ostali opći akti koje donosi Skupština usvajaju se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Udruge
43.2. Izmjene i dopune ovog Statuta provode se po postupku za njegovo donošenje.
43.3. Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština udruge.

Članak 44.

44.1. Opći akti Udruge trebaju se uskladiti s odredbama ovog Statuta u roku od dvanaest mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

Članak 45.

45.1. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od dana ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.
45.2. Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje primjena Statuta udruge izviđača «Slavonski hrast» koji je donesen na sjednici Skupštine udruge od 17.02.2007. godine.

Predsjednik radnog predsjedništva Skupštine:

Zdenko Popović

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sponzor web stranica:
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Pišite nam!
E-mail:
Adresa:
Ured: Kaštelanska 42b
Crkvena 95 b
31000 Osijek