Plan rada

Misija Udruge izviđača «SLAVONSKI HRAST», kao udruge-članice nacionalne izviđačke organizacije – Saveza izviđača Hrvatske i dijela Svjetskog skautskog pokreta (WOSM) je doprinositi odgoju i obrazovanju mladih kroz sustav vrijednosti koji se zasniva na Izviđačkom zavjetu i Izviđačkim zakonima, te u svom lokalnom okruženju pomoći u stvaranju boljeg svijeta u kojem će ljudi biti ispunjeni kao osobe i imati konstruktivnu ulogu u društvenim procesima.

Vizija Udruge izviđača «SLAVONSKI HRAST» je:
– postići kontinuitet svog djelovanja u provođenju programskih sadržaja izviđačkog pokreta i ostvarivanju njegovih ciljeva;
– širiti ideje, metode i programske sadržaje izviđačkog pokreta u lokalnom okruženju;
– okupljati što veći broj članova, aktivnih sudionika aktivnosti temeljenih na sadržajima izviđačkog pokreta;
– biti pouzdan partner lokalnoj zajednici, odgojno-obrazovnim ustanovama, roditeljima i svojim članovima.

Udruga izviđača „Slavonski hrast“ kao odgojno-obrazovne ciljeve postavlja rezultate koje dijete, kroz više područja osobnog razvoja, može dostići svladavanjem izviđačkog programa koji je predviđen za određenu dobnu skupinu članstva. Sve aktivnosti slijede isti odgojno-obrazovni put općenito postavljen u svjetskom skautskom pokretu, kako bi se osigurao stalan, postupan i lagan prijelaz iz jedne u drugu dobnu skupinu i ostvarilo usvajanje pozitivnih ljudskih osobina i razvoj svih osobnih potencijala djeteta.

Po preporuci Svjetskog skautskog pokreta (WOSM) u određivanju odgojno-obrazovnih ciljeva i načina njihovog ostvarenja, svaka nacionalna organizacija-članica, a slijedom toga i svaka izviđačka udruga, postavlja osnovne pravce njihovog ostvarenja u svim područjima osobnog razvoja djeteta.

U programskim aktivnostima Udruge izviđača „Slavonski hrast“, provođenjem programskih sadržaja s članovima ovih dobnih skupina, nastoji se dostići njihov:

• TJELESNI RAZVOJ – postajanje odgovornim za rast i djelovanje svog vlastitog tijela, kroz:
– svijest i spoznaju o vlastitom tjelesnom rastu,
– prepoznavanje svojih potreba,
– održavanje svog zdravlja i higijene,
– postizanje okretnosti i spretnosti.

• UMNI RAZVOJ – razvoj djetetovih sposobnosti mišljenja, inoviranja i upotrebljavanja informacije na individualan način kako bi se prilagodio novoj situaciji, kroz:
– prikupljanje informacija,
– procesiranje i analiziranje informacija i
– rješavanje problema;

• OSJEĆAJNI RAZVOJ – prepoznavanje vlastitih osjećaja i učenje njihovog izražavanja u svrhu postignuća i održavanja unutarnjeg stanja slobode, uravnoteženosti i emocionalne zrelosti, kroz:
– samospoznavanje i svjesnost o sebi,
– samoizražavanje i potvrđivanje,
– odgovornost i samokontrolu.

• DRUŠTVENI RAZVOJ – usvajanje koncepta međuovisnosti s drugima i razvijanje sposobnosti za suradnju i vođenje, kroz:
– suodnose i komuniciranje s drugima,
– suradnju i vođenje,
– solidarnost i služenje.

• DUHOVNI RAZVOJ – postizanje dubljeg znanja i razumijevanja duhovnog nasljeđa vlastitog društva, otkrivanjem duhovne stvarnosti koja daje smisao životu i vodi k zaključku o svakodnevnom životu pojedinca, istovremeno poštujući duhovni izbor drugih, kroz:
– poticanje dobrodušnosti,
– promišljanje prirode,
– promišljanje čuda i umnosti stvaranja,
– rad na unapređenju sebe i svijeta,
– promišljanje duhovnih vrijednosti.

• RAZVOJ KARAKTERA – prepoznavanje odgovornosti prema sebi i svom pravu na razvoj, učenje i rast u traženju sreće, poštivanje drugih, učenje vlastitog potvrđivanja, donošenja vlastitih odluka, postavljanje ciljeva i prepoznavanja neophodnih koraka ka njihovom dostizanju, kroz:
– stvaranje osobnog identiteta,
– razvijanje samostalnosti,
– poticanje posvećenosti i požrtvovnosti.

U ostvarivanju svih ovih područja osobnog razvoja djeteta, a prema postavljenim odgojno-obrazovnim ciljevima u Udruzi izviđača „Slavonski hrast“, programski sadržaji rada su utvrđeni kao:

• znanja koja treba usvojiti – (ZNATI),
• vještine koje treba razviti – (ČINITI),
• stavovi koje treba izgraditi – (BITI) i
• interes i motivi koje treba pobuditi – (HTJETI).

U aktivnostima koje će se provoditi tijekom 2020. godine prioritet trebaju imati:

A. Nastavak djelovanja na planu edukacije voditelja

Sudjelovanje voditelja i kandidata za voditelje na svim tečajevima za koje se ocijeni da bi mogli biti korisni za njihov stručni napredak i kontinuitet rada.
Udruga se treba angažirati i oko organiziranja odgovarajućih tečajeva na lokalnoj (regionalnoj) razini.

B. Podrška djelovanju i razvitku Saveza izviđača Osječko-baranjske županije

Udruga treba dati svoj maksimalni doprinos djelovanju i razvitku Saveza izviđača OBŽ na način da bude inicijator i/ili organizator zajedničkih aktivnosti izviđačkih udruga s područja OBŽ. Pored toga, udruga bi se trebala angažirati na pokretanju aktivnosti u sredinama gdje još uvijek ne djeluju izviđačke udruge.

C. Provođenje aktivnosti usmjerenih na proširenje suradnje s izviđačkim udrugama u RH i zemljama u susjedstvu

Potrebno je osigurati uvjete za sudjelovanje članova udruge u aktivnostima izviđačkih udruga u zemlji i inozemstvu. Međusobni susreti, druženja, natjecanja i razmjena iskustava biti će značajan doprinos unapređenju rada udruge, ali i stimulans i izazov za voditelje.

D. Suradnja s lokalnom zajednicom

Kontinuirana suradnja s lokalnom ( i regionalnom) zajednicom treba, pored našeg društveno korisnog doprinosa, doprinijeti boljoj prepoznatljivosti udruge u javnosti i boljem vrednovanju programskih sadržaja i postignuća. Pozitivna prepoznatljivost svakako će doprinijeti lakšem i značajnijem osiguravanju uvjeta za djelovanje udruge.

E. Osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za djelovanje udruge

Osiguravanje financijskih sredstava za djelovanje udruge moguće je jedino putem projektnog financiranja što znači da je potrebno pripremati projektne prijedloge i javljati se na natječaje koje raspisuju jedinice lokalne i regionalne uprave, te tvrtke iz javnog i realnog sektora. Svaki projektni prijedlog ne daje jamstvo da će biti i prihvaćen iz čega slijedi zaključak da se pri izboru programskih sadržaja mora voditi računa o tome da to budu onu sadržaji izviđačkog programa koji okupljaju i djecu koja nisu članovi udruge, te sadržaji koji doprinose boljitku šire zajednice.

F. Kadrovsko ekipiranje temeljnih radnih skupina, jata poletaraca i patrola izviđača

Potrebno je u što kraćem roku utvrditi zaduženja i dužnosti, te spremnost mlađih voditelja i brđana za preuzimanje brige oko formiranja i vođenja temeljnih radnih skupina, jata poletaraca i patrola izviđača.

G. Organizacijsko sređivanje družina i udruge kao cjeline

Nastavno na točku F, potrebno je do početka školske (izviđačke radne) godine 2020/21 provesti slijedeće:
– oformiti, pokrenuti i stabilizirati rad tri družine, i to: družinu poletaraca u Osijeku, družinu izviđača u Osijeku, i družinu poletaraca i izviđača u Bilju;
– unutar družina formirati najmanje: dva jata (družina poletaraca); dvije patrole (družina izviđača); jedno jato i jednu patrolu (družina u Bilju);
– družine treba strukturirati u skladu s utvrđenim Osnovama za rad pojedinih kategorija članova koje je donio SIH (temeljne radne skupine- starješina – vođa – uprava).

H. Kontinuirana provedba programskih aktivnosti

Potrebno je osigurati kontinuitet provedbe programskih aktivnosti pri čemu treba posebnu pozornost obratiti na:
– raznolikost i atraktivnost sadržaja i oblika rada;
– postupno uvođenje programskih sadržaja po IPI programu;
– termine i dinamiku (prilagoditi interesima članova i mogućnostima voditelja);
– veću zastupljenost aktivnosti u prirodi i izvan gradskog područja;
– provedbu sadržaja koji imaju natjecateljski karakter, vodeći računa i sklonostima i psihofizičkim sposobnostima svakog pojedinog člana;
– potrebu priznavanja stupnjeva znanja i vještina/vještarstava kad god članovi za to ostvare minimalne uvjete;
– stalno poticanje članova u njihovim aktivnostima i izgradnji odnosa razumijevanja, tolerancije, međusobne suradnje i uzajamne pomoći;
– sprečavanje pojava neprimjerenog ponašanja i vršnjačkog nasilja.

I. Pokretanje aktivnosti s ciljem uspostave Izviđačkog centra u Podolju

U svrhu pokretanja aktivnosti s ciljem uspostave Izviđačkog centra potrebno je:
– opisati i razraditi programske sadržaje koji bi se tom prostoru organizirali i provodili;
– ukazati na mogućnost i potrebu da programski sadržaji u tom prostoru budu dostupni i djeci koja nisu članovi udruge;
– utvrditi idejno rješenje namjene prostora i postojećih objekata;
– utvrditi idejno rješenje dopune prostora novim objektima;

– zatražiti stručnu pomoć (besplatnu ili uz naknadu) za snimanje postojećeg stanja i preporuke za sanaciju postojećeg stanja;
– izraditi inicijalni materijal – dokumentaciju za pokretanje prikupljanja sredstava;
– zatražiti stručnu pomoć (besplatnu ili uz naknadu) za pripremu i izradu projektnog prijedloga s kojim bi se moglo pristupiti prikupljanju potrebnih financijskih sredstava.

Godišnji plan aktivnosti biti će dopunjavan u skladu s projektnim prijedlozima – projektima koji budu prihvaćeni i ugovoreni tijekom godine.

Prijedlog godišnjeg plana rada zajedno s kalendarom aktivnosti, daje osnovne smjernice i vremenski okvir s prijedlog termina za provođenje pojedinih aktivnosti. Tijekom godine Uprava udruge će usklađivati plan rada s konkretnim uvjetima i mogućnostima.

Osijek, 13. veljače 2020. godine.